Εγγραφή συλλόγων στο Μητρώο της ΓΓΑ

0
152

Σε πρώτη φάση τα αθλητικά σωματεία για να εγγραφούν στο Μητρώο της ΓΓΑ θα πρέπει να έχουν αθλητική αναγνώριση.

Για την αθλητική αναγνώριση απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο

  1. Αίτηση[1] ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του Σωματείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση. Η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να φέρει τη σφραγίδα[2] του σωματείου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία[3], ταχυδρομική δ/νση  του σωματείου ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σωματείου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), έτος ίδρυσης και, για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο σε άλλο άθλημα, αριθμό μητρώου αναγνώρισης και αριθμό απόφασης Γ.Γ.Α.

  1. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου και συνοπτική έκθεση για τη δραστηριότητα του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
  2. Υπεύθυνες Δηλώσεις[4] των μελών του Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:

α) Δεν συντρέχουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2725/99, όπως ισχύουν.

β) Δεν συμμετέχουν ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν άθλημα ή κλάδο αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο. Σε περίπτωση που συμμετέχουν, να σημειώνεται στο σχετικό πεδίο η συμμετοχή τους, καθώς επίσης και η επωνυμία των σωματείων αυτών.

  1. Υπεύθυνες Δηλώσεις[5] του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του  Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:

α)    Το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών χώρων.

β)    Το σωματείο δεν συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση.

γ)    Δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου.

δ)    Η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση.

ε)    Η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το ιδιοκτησιακό[6] τους καθεστώς.

στ) Τηρούνται  τα  βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει,

ζ)    Για τον προπονητή δεν συντρέχει το κώλυμα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ο περιορισμός της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν.

η)    Δεν συντρέχουν οι περιορισμοί του άρθρου 3 του Ν. 2725/99 για όλα τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου του.

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού καταχώρησης του σωματείου στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για αρχική αίτηση αναγνώρισης ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για ήδη  αναγνωρισμένο σωματείο.
  3. 7. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.
  4. Πρόσφατη βεβαίωση[7],[8] της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης στην οποία να βεβαιώνεται ότι:

α) Το σωματείο αποτελεί μέλος της, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής του σωματείου στην ομοσπονδία ή ένωση.

β) Το σωματείο συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό της προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδο(ους) αθλήματος που αιτείται το Σωματείο.

γ)  Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωματείο, προκειμένου για ομαδικό άθλημα.

δ)  Προκειμένου για σωματείο ΑμεΑ, το σωματείο έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑμεΑ την τελευταία διετία.

  1. 9. Πίνακα των εν ενεργεία αθλητών[9],[10] ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμό δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου) υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.
  2. 10. Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθλημα), όπου απαιτείται[11], στον οποίο θα αναγράφονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφο της απαιτούμενης εκ του νόμου σύμβασης σωματείου–προπονητή(ων).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here